ข้อมูลโรงเรียน บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ผ.ท.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Phaithon


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 Tel. 0954518382

เบอร์โทรศัพท์ : 0954518382

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 3 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 5 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อ.2 1 1 2 1
รวม 1 1 2 1

โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ.2481  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลไผ่โทน  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยความร่วมมือของพระภิกษุสามเณรและชาวบ้าน ซึ่งมองเห็นความสำคัญของการศึกษา  อาศัยศาลาวัดไผ่โทนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มีนายหิง จันทร์ภิรมย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

       ปี พ.ศ.2486  นายเทียร ยอดศร ครูใหญ่  และนายนวล มูลเมือง กำนันตำบลไผ่โทนร่วมกับ

ราษฎรจองที่ดินจำนวน   4  ไร่  3 งาน    ซึ่งอยู่ติดกับถนนยันตรกิจโกศล  ด้านตะวันออก และได้ทำการ

สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2486

                    ปี พ.ศ.2496 นายลือ  เป็งยะสา  ครูใหญ่ได้ร่วมมือกับคณะครู และนายนวล  มูลเมือง              กำนันตำบลไผ่โทนและราษฎรตำบลไผ่โทน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร (ป.1ข.) ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  32 เมตร จำนวน  4  ห้องเรียน   เมื่อวันที่  25   มิถุนายน   2496 ในการก่อสร้างครั้งนี้ราษฎรได้เสียสละวัสดุอุปกรณ์และแรงงานคิดเป็นเงิน   27,000  บาท      โดยได้รับงบประมาณสมทบจากทางราชการอีก 13,000  บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 40,000   บาท   ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  31   มีนาคม   2504    โดย  นายนวล   มูลเมือง    กำนันตำบลไผ่โทนเป็นผู้ริเริ่มควบคุมการก่อสร้าง และได้บริจาคที่ดินจำนวน  1  ไร่  45  ตารางวา    เงิน 650 บาท   คณะครูและราษฎรจึงได้ให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

                    ปีงบประมาณ 2517 โรงเรียนได้ทำการเปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) ได้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในหมู่บ้านไผ่โทน  และหมู่บ้านในเขตตำบลไผ่โทน

       ปัจจุบันนี้โรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1   จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

                   ปีงบประมาณ  2530 โรงเรียน ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท  (กศ.พช.)   ได้รับงบประมาณสนับสนุน  10,000  บาท         

                   ปีงบประมาณ  2534   โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                    ปีงบประมาณ 2537ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลจำนวน 1 แห่ง

                   เมื่อวันอาทิตย์ที่   22  มีนาคม  2541  เวลาประมาณ  17.10  น. ได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้

อาคารเรียนแบบ   ป.1ข. อาคารเรียนแบบ  พร.002  อาคารเอนกประสงค์แบบ  พร.302  และ ห้องสุขา

แบบกรมสามัญแบบ  401  ถูกไฟไหม้หมดทั้ง  4  อาคาร

 

 

                        ปีงบประมาณ 2541  เดือนกรกฎาคม ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน

อาคารประกอบ งบประมาณ  4  ล้านบาทเศษ  

- อาคารเรียนแบบ  สปช. 104/29  จำนวน  2  หลัง  16  ห้องเรียน

- อาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช. 203/26  จำนวน  1 หลัง ขนาด  10   20  เมตร

- อาคารประกอบ  ห้องสุขาแบบ  สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  6  ที่นั่ง

                        ปีงบประมาณ  2542  โรงเรียนได้เตรียมการปรับสภาพภูมิทัศน์  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

สภาพบรรยากาศห้องเรียนพิเศษ ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 100,000 บาท 

                        ปีงบประมาณ 2543  โรงเรียนได้จัดสร้างห้องพยาบาล  และห้องสหกรณ์ โดยต่อเติม

อาคารอเนกประสงค์ โดยใช้เงินจากการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน  จัดสร้างสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน

จัดทำที่สำหรับแปรงฟันของนักเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยสันติภาพแห่งประเทศ

ไทย  ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปจากเงินรายได้การจัดผ้าป่าฯ และทาง สปอ.ร้องกวางได้นำนักเรียนจาก         โรงเรียนบ้านไทรพร้าว บ้านกิ่วนาค มาเรียนรวมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม  2543  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จัดสร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน  97,000 บาท มอบให้กับทางโรงเรียน

                        ปีงบประมาณ 2544 สปอ.ร้องกวาง นำนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนบ้านปางยาว        มาเรียนรวม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2544  โดยได้นำวัสดุ ครุภัณฑ์ จากโรงเรียนเดิมมาใช้งานที่        โรงเรียนบ้านไผ่โทน  ได้จัดงานผ้าป่าวันแม่ เพื่อหาเงินสมทบจัดทำทางเท้าหน้าอาคารอเนกประสงค์  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างห้องส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 2 ที่นั่ง เป็นเงิน 45,450 บาท และได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู แบบกรมสามัญจำนวน 1 หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 จำนวนเงิน 26,000 บาท

                        ปี 2545 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง 4 หมู่บ้าน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไผ่โทนจัดผ้าป่าเพื่อหาทุนทรัพย์จัดสร้างรั้วและป้ายโรงเรียนจนแล้วเสร็จ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ และคณะศิษย์เก่าได้บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกิจกรรม    การเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท ทางองค์การบริหารส่วนตำบล    ไผ่โทนได้จัดสร้างประปาแบบถังสูงเพื่อใช้ในโรงเรียนเป็นเงิน 200,000 บาท

                        ปี 2546 ได้รับงบประมาณจาก อบจ.แพร่ จำนวน 30,000 บาท ปรับปรุงอาคาร         สภาตำบลให้เป็นอาคารห้องสมุด โดยขอรื้อถอนบ้านพักครูโรงเรียนบ้านไทรพร้าว จำนวน 2 หลัง      มาเป็นวัสดุในการดำเนินการปรับปรุง ผู้ปกครองนักเรียนบ้านไทรพร้าว บ้านกิ่วนาค บ้านปางยาว และบ้านไผ่โทน ให้ความอนุเคราะห์ด้านแรงงาน ได้รับการสนับสนุนเงินจากคณะรถรับส่งนักเรียน เป็นเงิน 10,500 บาท จัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอนได้เงิน 15,000 บาท รวมใช้เงินทั้งสิ้น 81,000 บาท

            ปีการศึกษา  2551  ได้จัดงานผ้าป่า ได้รับเงินทั้งหมด   100,000   บาท   นำมาจัดสร้าง โรงอาหารของรงเรียน

ปีการศึกษา 2552 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กระทิงและโรงเรียนบ้านปางยาวมาเรียนร่วม 

ตั้งแต่วันที่ 18  พฤษภาคม  2552

            ปีการศึกษา 2553  ได้รับงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุดและห้องน้ำห้องส้วม