สถิตินักเรียน 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.5 0 1 1 1
รวม 0 1 1 1