สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 16 28 1
ป.2 13 13 26 1
ป.3 7 19 26 1
ป.4 9 8 17 1
ป.5 8 17 25 1
ป.6 16 23 39 1
ม.1 13 13 26 1
ม.2 8 12 20 1
ม.3 14 11 25 1
อ.1 13 12 25 1
อ.2 12 10 22 1
อ.3 10 18 28 1
รวม 135 172 307 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 12 16 28 นายจุติเสฏ​ฐ์ พร้อม​วิหาร
ป.2/1 13 13 26 นางสาวศศิธร​ พวงแก้ว
ป.3/1 7 19 26 นางสาวขวัญจิรา เพ็งนุ่ม
ป.4/1 9 8 17 นายวัชรพงษ์ กล้าใจ นางสาวรจริน พลลาภ
ป.5/1 8 17 25 นายสุรเชษฐ์ พลฉวี นายอุเทน พัดเพชร
ป.6/1 16 23 39 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ มะยุรา นางสาวภิรัญญา ใบบัว
ม.1/1 13 13 26 นายวรรษพล มะหลีแก้ว นางสาวยลลดา บุญมา
ม.2/1 8 12 20 นายอาสา มั่นหมาย
ม.3/1 14 11 25
อ.1/1 13 12 25
อ.2/1 12 10 22
อ.3/1 10 18 28
รวม 135 172 307