นางสาวณัฐมน ท้วมผึ้ง

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-16XXXX
 • Facebook :
 • Email : Nattamon_som@hotmail.co.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่