นายสุรเชษฐ์ พลฉวี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086336XXXX
 • Facebook :
 • Email : surachet.ponchavee@kaned3.go.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่