นายวรรษพล มะหลีแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 14/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081034XXXX
 • Facebook :
 • Email : watsapon.maleekaew@kaned3.go.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่